Lög Röskvu

I. kafli – Nafn og markmið

1.     gr.

Nafn samtakanna er Röskva, samtök félagshyggjufólks við Háskóla Íslands. Lögheimili þeirra og varnarþing er í Reykjavík.

2.     gr.

Markmið samtakanna er að stuðla að öflugri hagsmunabaráttu stúdenta, jafnt innan sem utan háskólans, með jafnrétti til náms að leiðarljósi, óháð efnahag, búsetu, kynferði, kynhneigð eða stöðu að öðru leyti. Jafnframt að stuðla að kvenfrelsi og jöfnum rétti kynjanna á öllum sviðum háskólasamfélagsins.

3.     gr.

Endurnýjun félagatals skal fara fram minnst árlega, eftir kosningar til stúdentaráðs. Endurnýjun félagatals skal vera lokið minnst 10 dögum fyrir aðalfund félagsins og aðeins þau sem eru skráð fyrir það hafa atkvæðisrétt á aðalfundi.

4.     gr.

Skilyrði þess að mega skrá sig í félagatal Röskvu eru eftirtalin:
i) Viðkomandi sé skráður nemandi við Háskóla Íslands eða hefur gengt trúnaðarstarfi fyrir Röskvu,
ii) Viðkomandi hafi tekið virkan þátt í starfi Röskvu,
iii) Skráningarbeiðni hafi borist þess efnis til umsjónarmanns félagatals.
Komi upp vafi um skráningu í félagatalið hefur stjórn úrskurðarvald.

Greinargerð með lögum þessum: i) Til trúnaðarstarfs í Röskvu telst allt starf á vegum Röskvu svo sem seta í Stúdentaráði eða nefndum Stúdentaráðs fyrir hönd Röskvu, seta í stjórn, kosningastjórn, ritstjórn og nefndum Röskvu. ii) Til virkrar þátttöku í starfi Röskvu telst þátttaka í kosningum Röskvu auk þeirra starfa sem talin til trúnaðarstarfs í skýringu á lið i. Opinberir stuðningsmenn Röskvu hafa atkvæðisrétt á aðalfundi hafi þeir sent skráningarbeiðni til umsjónarmanns félagatals.

II. kafli – Aðalfundur

5.     gr.

Aðalfund samtakanna skal halda árlega, innan tveggja mánaða frá kosningum til Stúdentaráðs. Til aðalfundar og aukaaðalfundar skal boða með minnst viku fyrirvara og skal hann auglýstur tryggilega, t.a.m. í byggingum Háskóla Íslands, á samfélagsmiðlum og heimasíðu samtakanna. Í fundarboði skal auglýst eftir framboðum til stjórnar samtakanna sem og lagabreytingum.

6.     gr.

Aukaaðalfund samtakanna skal halda í upphafi árs á ári hverju, minnst viku frá fyrsta skóladegi Háskóla Íslands á vormisseri. Á þeim fundi skal kosið um tilnefningar Röskvu til formanns, varaformanns, hagsmunafulltrúa og lánasjóðsfulltrúa Stúdentaráðs. Drög að stefnu Röskvu skal lögð fram á þeim fundi.

7.     gr.

Atkvæðisrétt og kjörgengi á aðalfundi hafa allir félagsmenn skv. Félagatali.

8.     gr.

Framboðum til stjórnar og annarra embætta skal skila sólarhring fyrir upphaf aðalfundar.

9.     gr.

Dagskrá aðalfundar skal vera eftirfarandi:

Setning.
Kosning fundarstjóra og -ritara aðalfundar.
Afstaða tekin til kosningaréttar fundarmanna.
Skýrsla stjórnar fyrir liðið ár kynnt.
Endurskoðaðir reikningar samtakanna kynntir og bornir upp til samþykktar.
Lagabreytingar.
Tilnefningar Röskvu á skrifstofu Stúdentaráðs, Kjör formannsefnis, varaformannsefnis, hagsmunafulltrúa og lánasjóðsfulltrúa Röskvu í Stúdentaráði.
Kjör oddvita Röskvu í Stúdentaráði.
Kjör stjórnar í eftirfarandi röð: Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri, ritstjóri, markaðsstjóri, skemmtanastjóri, kynningarstjóri, kosningastjóri og tveir meðstjórnendur.
Kjör tveggja skoðunarmanna reikninga auk varamanns.
Kjör trúnaðarmanna
Önnur mál.
Fundarslit.

10.   gr.

Til að ná kjöri í embætti þarf að minnsta kosti helming atkvæða, ekki er sjálfkjörið þó að engin mótframboð berist.
Komi fleiri en tvö framboð í embætti og enginn frambjóðandi hlýtur hreinan meirihluta atkvæða skal kosið aftur á milli þeirra tveggja er flest atkvæði hljóta.
Kjör meðstjórnenda skal vera með þeim hætti að hver skal kjósa tvo einstaklinga, hvorki fleiri né færri. Verði tveir eða fleiri frambjóðendur jafnir sem annar meðstjórnandi skal kosið sérstaklega á milli þeirra.
Óski fundarmaður eftir leynilegri kosningu skal verða við þeirri ósk.
Komi tvö eða fleiri framboð í embætti skal kosningin vera leynileg.

11.   gr.

Lögum samtakanna getur verið breytt á aðalfundi og aukaaðalfundi og ræður aukinn meirihluti (2/3) atkvæða fundarmanna. Heimilt er að leggja fram munnlegar breytingartillögur á skriflegar breytingartillögur á aðalfundi. Skriflegar lagabreytingatillögur skulu berast stjórn sólarhring fyrir aðalfund.

12.

Formaður getur boðað til aukaaðalfundar, að fengnu samþykki stjórnar. Boðað skal til hans með sama hætti og um aðalfund væri að ræða, sbr. 5. gr. Dagskrá auka aðalfundar skal eftir þörfum vera samkvæmt 10.gr.

III. kafli – Stjórn samtakanna og starfsemi þeirra

13.   gr.

Á fyrsta fundi stjórnar eftir aðalfund skiptir hún með sér verkum að öðru leyti en því sem aðalfundur ákveður. Stjórnarmeðlimir skulu kynna sér lög samtakanna og starfa eftir þeim.

14.   gr.

Formaður samtakanna stýrir starfi stjórnar og útdeilir verkefnum öðrum en eftirtöldum. Varaformaður annast félagatal. Ritari heldur gerðarbók stjórnar. Fjáröflunarstjóri sér um fjáraflanir samtakanna. Gjaldkeri annast fjármál samtakanna og skal halda bókhald þeirra. Ritstjóri hefur umsjón með málgagni samtakanna og kynningarstjóri heimasíðu þeirra og samfélagsmiðla nema þeim sem er sérstaklega úthlutað til annarra. Skemmtanastjóri sér um skemmtanir. Kosningastjóri sér um undirbúning kosningabaráttu.

15.   gr.

Komi upp hagsmunaárekstrar sem hamli stjórnarmönnum í sínum verkefnum hefur meirihluti stjórnar leyfi til þess að vísa verkefni tímabundið til annars stjórnarmanns. Stjórn Röskvu metur það hverju sinni hvað teljist til fyrrgreindra hagsmunaárekstra. Stjórn Röskvu tekur við skriflegum ábendingum frá félagsmönnum Röskvu um hagsmunaárekstra.

16.   gr.

Formaður samtakanna boðar til stjórnarfunda og og stýrir þeim. Þrír stjórnarmenn geta krafist stjórnarfundar og er þá formanni skylt að kalla stjórn saman til fundar innan þriggja sólarhringa. Til þess að stjórnarfundur teljist löglegur þurfa minnst sex stjórnarmenn að vera viðstaddir. Á stjórnarfundum ræður einfaldur meirihluti atkvæða stjórnar.
Stjórnarfundir skulu vera opnir Stúdentaráðsliðum samtakanna. Hafa þeir málfrelsis- og tillögurétt, en atkvæðisrétt hafa einungis meðlimir stjórnar. Krefjist meirihluti stjórnar þess skal fundur vera lokaður. Oddviti Röskvu í Stúdentaráði má þó alltaf sitja stjórnarfundi.

17.   gr.

Gagnkvæm upplýsingaskylda skal ríkja á milli Stúdentaráðsliða, stjórnar Röskvu og annarra félagsmanna. Sameiginlegir stórfundir skulu haldnir reglulega, mánaðarlega hið minnsta. Stórfundur mótar stefnu Röskvu í öllum helstu málum og fyrir hann skal leggja ágreiningsmál sem lög þessi mæla ekki á annan veg um.
Formaður samtakanna boðar stórfundi með minnst sólarhrings fyrirvara. Oddviti í Stúdentaráði getur þó krafist stórfundar með viku fyrirvara. Kosningarétt hafa þeir sem skráðir voru í samtökin sólarhring fyrir fundinn.

18.   gr.

Segi embættismaður samtakanna af sér skal boðað til stórfundar innan viku frá afsögn. Þar skal kosið á ný í viðkomandi embætti og fer sá aðili með umboð fram að næsta aðalfundi.

19.   gr.

Nefndir Röskvu eru fjórar: Skemmtinefnd, markaðsnefnd, nýliðunarnefnd og kynningarnefnd. Í hverri nefnd sitja þrír til fimm aðilar, þar af er formaður hverrar nefndar í stjórn Röskvu. Formaður skemmtinefndar er skemmtanastjóri, formaður fjáröflunarnefndar er fjáröflunarstjóri og formaður kynningarnefndar er kynningarstjóri. Stjórnin skal auglýsa eftir fólki í nefndirnar eftir fyrsta fund nýrrar stjórnar. Ef fleiri sækjast eftir stöðu í nefndunum en komast að skal stjórn úrskurða um það á stjórnarfundi.

20.   gr.

Kjörnir skulu tveir trúnaðarmenn á aðalfundi, tveir einstaklingar af mismunandi kyni skulu þeir gegna embætti trúnaðarmanns samhliða nýkjörinni stjórn. Félagsmenn snúa sér til trúnaðarmanns varðandi umkvartanir sínar sem trúnaðarmaður ber skylda til að taka fyrir og beina þeim í réttan farveg í samráði við tilkynnanda. Trúnaðarmaður skal vera virkur í starfi samtakanna hvort sem er í stjórn, stúdentaráði eða á öðrum vettvangi út kjörtímabilið. Trúnaðarmaður skal ávallt gæta fyllsta trúnaðar.

21.   gr.

Tveir nýnemafulltrúar skulu fá sæti í stjórn á hausmisseri. Stjórn ber ábyrgð á því að auglýsa eftir nýnemum í framboð og skera úr um hver þeirra fá sæti í stjórn. Skipun í þessi embætti skal vera lokið fyrir 15. Október á hverju ári.

IV. kafli – Kosningar til Stúdentaráðs

22.   gr.

Stjórn samtakanna, í samráði við kosningastjóra og oddvita samtakanna, skipar fimm til sjö manna kosningastjórn eigi síðar en 1. nóvember ár hvert. Í kosningastjórn skulu sitja tveir kosningastjórar sem og formaður og gjaldkeri stjórnar.

23.   gr.1

Skipa skal uppstillingarnefnd eigi síðar en 1. nóvember ár hvert. Í henni skulu eiga sæti tveir aðilar úr kosningastjórn, tveir aðilar tilnefndir af Stúdentaráðsliðum og þrír aðilar tilnefndir af stjórn. Stórfundur samtakanna getur komið sér saman um breytt fyrirkomulag á skipan uppstillingarnefndar. Þeir sem sitja í nefndinni skulu ekki taka sæti á framboðslista samtakanna til Stúdentaráðs, að undanskildum heiðurssætum. Hlutverk uppstillingarnefndar er að stilla upp á framboðslista samtakanna. Óski félagsmaður eftir að tilnefna frambjóðanda skal honum gert kleift að koma ósk sinni á framfæri við uppstillingarnefnd.

24.   gr.

Formanns- og varaformannsefni, hagsmunafulltrúi og lánasjóðsfulltrúi Röskvu í Stúdentaráði skulu kosnir á aðalfundi. Oddviti Röskvu í Stúdentaráði skal einnig kosinn á aðalfundi. Atkvæðisrétt hafa þau sem hafa atkvæðisrétt skv. 6. grein.

Kosningar fara fram skv. 10. Gr.

V. kafli

25.   gr.

Skipan í fastanefndir Stúdentaráðs fyrir hönd Röskvu skal vera ákveðin af Stúdentaráðsliðum samtakanna. Samráð skal þó haft við stjórn samtakanna sem og aðra félagsmenn eins og unnt er.

26.   gr.

Kosið skal um fulltrúa Röskvu í nefndum Stúdentaráðs á sérstökum fundi þess efnis á milli aðalfundar Röskvu og skiptafundar Stúdentaráðs.

Kosið skal þannig að hver kjósandi hefur 1 og ½ atkvæði. Merkt er 1 við það framboð sem kjósandi vill gefa 1 stig og 2 við það framboð sem kjósandi vill gefa ½ stig. Stigahæsti frambjóðandinn er formannsefni Röskvu í þeirri nefnd sem átt er við. Óski enginn frambjóðandi eftir formennsku í nefnd skal ekki óskað eftir formennsku í nefndinni af hálfu Röskvu. Þeir tveir frambjóðendur sem hljóta flest atkvæði hljóta jafnframt tilnefningu Röskvu í nefndir Stúdentaráðs. Séu 1-2 Stúdentaráðsliðar í framboði hljóta þeir forgang skv. lögum SHÍ. Séu fleiri en tveir Stúdentaráðsliðar í framboði skal kosið á milli þeirra. Sjálfkjörið er í embætti berist engin mótframboð.

Atkvæðisréttur er skv. 6. grein. Óski fundarmaður eftir leynilegri kosningu í embætti skal verða við þeirri ósk.

VI. kafli – Ýmis ákvæði

27.   gr.

Heimilt skal stjórn að leiðrétta augljósar stafsetningavillur eða misritanir í lögum þessum utan aðalfundar. Breytingarnar skulu þó bornar undir næsta reglulega aðalfund til staðfestingar.

28.   gr.

Ákvörðun um slit samtakanna verður tekin á aðalfundi með auknum meirihluta (2/3) atkvæða. Fundurinn skal einnig taka ákvörðun um hvað skal gera við eignir og skuldir samtakanna.

29.   gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi. Lagabreytingar á aðal- eða aukaaðalfundi öðlast gildi þegar í stað, nema annað sé tekið fram.

 

Auglýsingar

Færðu inn athugasemd

Skráðu umbeðnar upplýsingar að neðan eða smelltu á smámynd til að skrá þig inn:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Breyta )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Breyta )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Breyta )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Breyta )

Tengist við %s